Du är krossad och jag går fri

mmmm är la inte så fresch

I'll be gone with the wind, it's so hard to believe

ITS ALL COMING BAAAAAAAAAAAAAAAAAACK.

fotr

FOT